Zrównoważony rozwój w Hultafors Group
Zrównoważony rozwój w Hultafors Group
Zrównoważony rozwój w Hultafors Group

Zrównoważony rozwój w Hultafors Group

Nie zadowala nas tylko bycie częścią przyszłości — chcemy być liderem w naszej branży pod względem zrównoważonego rozwoju.

W Hultafors Group zrównoważony rozwój jest tak samo perspektywą społeczną, jak i środowiskową.

Jesteśmy zobowiązani do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie. Poprzez rozwój firmy i odpowiedzialną politykę dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na wszystkie osoby związane z naszą działalnością oraz do ograniczania do minimum wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój jest naturalną częścią naszej strategii i jest zintegrowany z naszą codzienną pracą oraz etosem firmy opartym na szacunku tak wobec ludzi, jak i planety. Mamy duże ambicje dotyczące naszego wkładu w zrównoważoną przyszłość i określamy wskaźniki, za pomocą których będziemy mogli mierzyć nasze postępy, ponadto zaś podejmujemy nowe inicjatywy umożliwiające realizację ambitnych zamierzeń. Ważne jest, aby naszym produktom i działaniom można było ufać i abyśmy jako firma i społeczność tworzyli środowisko pracy, w którym kwestie zrównoważonego rozwoju są postrzegane jako sprawy zasadnicze. Spółka Investment AB Latour będąca właścicielem Hultafors Group ma długą tradycję działania w sposób odpowiedzialny, czego dowodem jest długoterminowy horyzont inwestycyjny i styl zarządzania firmą.

Szacunek wobec ludzi

Naszą ambicją jest, aby każdy, kto z nami pracuje, mógł cieszyć się doskonałymi warunkami pracy. Dążymy do korzystnego wpływu na każdego, kto jest związany z naszą działalnością. Tylko ludzie postrzegani jako osobne indywidualności i traktowani z należną godnością i szacunkiem sprawiają, że firmy nie tylko stają się ponadprzeciętnie dobre, ale odnoszą prawdziwe sukcesy i angażują się w to, co dzieje się na całym świecie.

Pracownicy

Zdrowie i zaangażowanie naszych pracowników jest dla Hultafors Group priorytetem. Dążymy do tego, aby żaden pracownik nie doznał obrażeń w miejscu pracy i aby wszyscy pracownicy mogli realizować swoje zadania w dobrym, zdrowym środowisku pracy. Nieprzerwanie pracujemy nad ograniczeniem ryzyka wypadków przy pracy i staramy się promować idee związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Angażujemy wszystkich w nasze wysiłki na rzecz środowiska pracy, prosząc ich o wkład i współpracę, ponieważ ciągle pracujemy nad poprawą i doskonaleniem naszych warunków pracy. Ponieważ chcemy zatrudniać i zatrzymywać najlepszych pracowników, ważne jest, abyśmy byli naprawdę atrakcyjnym pracodawcą. Nasza historia i dziedzictwo świadczą o tym, że ta wartość zawsze była w centrum naszej uwagi. Nie bierzemy za pewnik kwestii przyjaznego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Podkreślamy: to ludzie w Hultafors Group decydują o jakości naszej firmy i pomagają nam wykorzystać nasz potencjał we wszystkich obszarach.

Użytkownicy końcowi

Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko, jednocześnie optymalizując funkcjonalność, z której mogą cieszyć się użytkownicy naszych produktów. Przyczyniamy się do dobrych warunków pracy i dobrego samopoczucia naszych profesjonalnych użytkowników poprzez regularne badanie i formułowanie wniosków na temat ich potrzeb w zakresie pracy, a następnie dążymy do zaspokojenia tych potrzeb poprzez innowacje i oferowane produkty. Opracowując nowy produkt, każdorazowo angażujemy rzemieślników, którzy użytkują nasze wyroby, w proces rozwoju produktu, aby móc w pełni zrozumieć ich autentyczne potrzeby w codziennej pracy i udoskonalić projekt na jak najwcześniejszym etapie. O sobie samych mówimy, że jesteśmy „partnerem, na którym zawsze można polegać”. Ciężko pracujemy, aby dotrzymać tego słowa.

Partnerzy

Naszą ambicją jest, aby każdy, kto pracuje dla nas lub z nami, miał dobre warunki pracy bez względu na to, czy jest zatrudniony w jednej z naszych fabryk, czy też pracuje w zewnętrznej jednostce produkcyjnej. W przypadku produkcji zewnętrznej nasz Kodeks Postępowania wyznacza standardy tego, co uważamy za ważne, i zapewnia, że warunki pracy u niezależnych dostawców są zgodne z wartościami naszej firmy. Dążymy do budowania trwałych relacji z naszymi producentami. Współpracujemy na przykład z tym samym producentem w Wietnamie od ponad 18 lat, nawiązawszy też inne ważne, długoterminowe relacje z producentami. Aby zapewnić, że nasze wysokie standardy są wszędzie przestrzegane, a wysoka jakość utrzymywana, mamy własną, dobrze ugruntowaną organizację monitorującą, rozwijającą i kontrolującą zleconą produkcję, jak również nasze własne fabryki. Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji zlecanej do krajów rozwijających się ma najwyższy priorytet. Zapewnienie wysokiej etyki biznesu, uczciwych warunków pracy i przestrzegania praw człowieka w naszym łańcuchu wartości wymaga zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych audytów stron trzecich. W tym celu zawarliśmy umowę, obejmującą całą Hultafors Group, z firmą Intertek. (https://www.intertek.com/). Regularne audyty naszych dostawców i podwykonawców zapewniają przestrzeganie naszych wartości i gwarantują, że wszyscy nasi partnerzy i dostawcy nieprzerwanie spełniają wymagania określone w naszym Kodeksie Postępowania. (Aby zapoznać się z naszym Kodeksem Postępowania, prosimy odwiedzić stronę Polityka i certyfikaty).

Poszanowanie dla planety

Działamy proaktywnie z myślą o redukcji naszego śladu węglowego w środowisku. Wyznaczyliśmy sobie cele i monitorujemy postępy za pomocą wskaźników. Nasza tradycja i dziedzictwo wytwarzania produktów o długiej żywotności jest ważnym elementem starań o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Nasze własne fabryki mają wieloletnie doświadczenie w pracy powiązanej z kwestiami środowiskowymi. Większość z nich zdobyła certyfikat ISO 14001 (więcej informacji można znaleźć na stronie Policies & Certifications page). W kilku fabrykach proces certyfikacji jest w toku. Przy wyborze dostawców staramy się współpracować z tymi, którzy mają certyfikat ISO 14001. Każdy własny zakład ma własną listę aspektów środowiskowych, która jest corocznie aktualizowana. Wykaz ten jest nieustannie poddawany ocenie, aby mieć pewność, że priorytetowo traktujemy te udoskonalenia, które dla środowiska mają największe znaczenie. Wynikiem tego procesu jest lokalny plan działania z wymiernymi celami dla każdej fabryki, gdzie staramy się zminimalizować zużycie odpadów, energii i chemikaliów, a także wybierać materiały o mniejszym wpływie na środowisko. Wszystkie nasze fabryki pracują w oparciu o listy działań środowiskowych, co ma na celu ograniczenie do minimum ilości odpadów, zużycia energii i użycia szkodliwych substancji chemicznych. Aby zminimalizować wpływ substancji chemicznych na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, prowadzimy rzetelne proaktywne badania chemiczne w całym naszym łańcuchu wartości, korzystając ze wsparcia i wskazówek Szwedzkiej Grupy Chemicznej oraz szwedzkiego instytutu badawczego RISE (Research Institute of Sweden). Więcej informacji o naszych partnerach i narzędziach można znaleźć na stronie Strona z danymi i narzędziami analitycznymi łańcucha wartości.

Rentowność

Bez zysku działalność gospodarcza nie jest zrównoważona, ale zrównoważona działalność gospodarcza przynosi zyski. Po prostu. Aby wywierać korzystny wpływ na świat, etyczne przedsiębiorstwo musi prosperować i rozwijać się: musi być rentowne. Naszą ambicją jest przyczynienie się do zrównoważonej przyszłości. Wierzymy, że osiągnięcie tego celu wymaga konsekwentnego, jasno sprecyzowanego i adaptacyjnego podejścia do wyzwania, jakim jest osiągnięcie podwójnego celu tj. zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym osiąganiu rentowności. Odpowiedzialne działanie w odniesieniu do sposobu produkcji, transportu i użytkowania naszych produktów jest jednym ze sposobów, w jakie możemy przyczynić się do dobrego stanu zdrowia naszych użytkowników i zminimalizować wpływ na środowisko. Coraz więcej inwestujemy w badania nad rozwiązaniami dotyczącymi końca użytkowania naszych produktów, a także nad cyrkularnością.

Social Media